PLA DE MILLORA CURS

IES ENRIC SOLER I GODES - BENIFAIÓ

PLA DE MILLORA CURS

INTRODUCCIÓ

L’inici d’aquest Pla de Millora arranca de la Prova d’Avaluació Diagnòstica que es va realitzar el curs 2009-10 duta a terme per la Conselleria d’Educació. L’objectiu d’aquest Pla de Millora consisteix a realitzar actuacions encaminades a millorar les competències bàsiques de l’alumnat, enteses com a element fonamental per a l’adquisició de nous aprenentatges i de transferir els aprenentatges a la vida diària.

S’ha plantejat com un treball de tot l’Equip Educatiu on les línies d’actuació impliquen totes les àrees. Es plantegen objectius , procediments, indicadors de seguiment i avaluació. El Pla de Millora s’ha proposat com un pla integral i interdisciplinar- desenvolupat en totes les àrees del currículum i en tots els nivells de l’ESO- de manera que cadascuna de les competències per a cada curs estan establides amb els indicadors adients que ens possibiliten la situació real dels alumnes en el seu procès d’aprenentatge.

El Pla de Millora ha estat elaborat per tots els professors/es i treballat en els Departaments per aconseguir millorar les competències i el rendiment acadèmic de l’alumnat.

Si hem de concretar quines actuacions ens hem plantejat podem assenyalar les següents:

- Concreció: Ens hem plantejat treballar de manera conjunta des de totes les àrees i planificar les actuacions a curt termini i per al proper curs.
- Precisió: Quan i amb quins materials treballarem.
- Compromís real: Actes de reunió dels Departaments on es recullen els acords presos en aquest programa
- Continuïtat : Incorporació de Projecte Curricular de Centre
- Concepció com “projecte de millora”. Una vegada que s’ha elaborat el Pla, és assumit com un dels objectius que componen el Projecte Curricular de Centre.
- Constatació: revisió i seguiment del grau de compliment de la Programació.

L’Equip Educatiu d’acord amb els resultats del centre i de la prova diagnòstica ha considerat, per al proper curs, insistir més en les competències que més incidència tenen en tot l’àmbit educatiu i en aquelles els resultats de les quals es considerava que necessitaven millorar.

COMPETÈNCIES PLANTEJADES PER AL PLA DE MILLORA

1. COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA:

1.1 OBJECTIUS :
- Millorar la lectura comprensiva i crítica.
- Realitzar exposicions orals en què es fomenten idees pròpies amb arguments coherents.
- Fomentar l’expressió escrita.

1.2.-ACTUACIONS

1.2.1 Millora de les habilitats bàsiques: escriptura
a) Compromís d’escriptura correcta.
b) Domini de les normes ortogràfiques: errades en l’escriptura de lletres, accents o puntuacions…
c) Correcció lèxica i gramatical: vocabulari adequat, evitar repeticions, concordança, utilització de formes verbals…
d) Presentació dels escrits: cal·ligrafia, marges, separació entre paràgrafs, títols…
e) Respecte dels terminis per al lliurament dels treballs.

1.2.2 Millora de les habilitats bàsiques: comprensió de textos

a)Les activitats proposades abarcaran distintes fonts i tipologies textuals ( notícies, vídeos, material multimèdia, pel·lícules…) xerrades en el centre, anuncis publicitaris, textos literaris, socials…

1.2.3 Millora de les habilitats bàsiques: expressió oral
a) Potenciar l’expressió oral correcta (evitant repeticions i mots genèrics) i el vocabulari adient.
b)Utilitzar tècniques d’expressió oral que possibiliten captar l’atenció de l’oient.

1.3.-PROCEDIMENTS DE TREBALL

1.3.1 Millora de les habilitats bàsiques: escriptura
- Realització de dictats a la classe sobre qualsevol fet i reflexió sobre l’ortografia.
- Definició de cadascuna de les paraules que han escrit amb alguna errada.
- Recerca de les paraules en el diccionari o conceptes desconeguts en requadres o en el quadern diccionari.
- Ampliació del vocabulari mitjançant lectures de llibres.
- Donar esquemes i models per la presentació de treballs de manera molt precisa.
- Establir treballs trimestrals de creació per a publicar en la revista del centre o en el blog de l’Institut.

1.3.2 Millora de les habilitats bàsiques: comprensió de textos
- Detectar les paraules claus, les idees principals, la finalitat comunicativa i les idees secundàries.
- Reflexió sobre el contingut dels textos i la manera d’organitzar-se
- Realitzar preguntes sobre el text.

1.3.3 Millora de les habilitats bàsiques: expressió oral
- Exposicions orals del temes treballats.
- Dramatitzacions de situacions de la parla quotidiana.
- Debats sobre un tema.
- Exposició de la lectura de llibres recomanats.

2. COMPETÈNCIA MATEMÀTICA:

2.1- OBJECTIUS:
- Millorar el càlcul aritmètic i els percentatges.
- Analitzar i construir gràfiques i extraure la informació que proporcionen
- Potenciar el càlcul mental.
- Adquirir seguretat i agilitat en el maneig d’operacions aritmètiques
- Interpretar textos escrits amb dades numèriques o gràfiques obrint fronteres de coneixements.
- Crear destreses per emprendre el camí de resolució de problemes.
- Insistir en la importància de la correcta operació de nombres enters en situacions reals.
- Aplicar correctament els processos de resolució d’equacions.

2.2 ACTUACIONS:
- Selecció d’ informació que possibilite el càlcul aritmètic i mental.
- Relaciona els percentatges en notes mitjanes i situacions reals.
- Contextualitzar el plantejament de problemes amb dades que responen a situacions reals i quotidianes.
- Determinar mitjançant metes la resolució de problemes.
- Descompondre les tasques fins arribar a la conclusió correcta.

2.3. PROCEDIMENTS.
- Aplicar proves curtes (2 min) de càlcul mental bàsic on s’inclouen operacions amb enters, nombres decimals, fraccions, percentatges, etc.
- Fer lectura comprensiva de la informació continguda en un enunciat i respondre a:
Què ens demana el problema?
De quines dades disposem, són totes elles necessàries?
Com podem resoldre el problema?
El resultat obtingut és coherent i/o lògic?
Es pot comprovar la validesa de la solució obtinguda?
- Fer gràfiques que ens donen la possibilitat de visualitzar millor els problemes.
- Interpretar gràfiques a través de supòsits relacionats en fets reals.
- Explicar per escrit en tot moment els passos seguits.

3. COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

3.1 OBJECTIUS:
- Ensenyar l’alumne a mostrar-se respectuós amb el material del centre, valorar-lo i ajudar a conservar-lo en condicions òptimes.

3.2 ACTUACIONS:
- Iniciar les classes amb l’aula en condicions.
- Posar cartells quinzenals a l’aula que ens recorden la importància de la neteja i cura del material i de les instal·lacions del Centre.
- Establir un concurs mensual “espai net” on el grup d’alumnes que més respectuós ha estat, siga reconegut pels altres.

3.3 PROCEDIMENTS:
-Elaborar cartells, lemes,que recorden un espai nét.
-Mantindre néta i ordenada la classe.
-Reconéixer el grup que més cura té del material, instal·lacions,...

4. COMPETÈNCIA DIGITAL

4.1 OBJECTIUS:

- Treballar habilitats per a buscar, obtindre, processar i comunicar informació i transformar-la posteriorment en coneixements.
- Utilitzar aplicacions de processador de textos, presentació de diapositives per a l’elaboració de materials.

4.2 ACTUACIONS:
- Utilització dels ordinadors com una eina que beneficia l’alumnat en el seu aprenentatge.
- Desenvolupar els continguts bàsics corresponents a cada curs, els criteris d’avaluació i els criteris pedagògics per treballar diferents programes educatius On-line.
- Oferir a l’alumnat retroalimentació sobre els seus avanços en la tasca.
- Comptar amb una infraestructura física bàsica per la implantació i desenvolupament de programes.

4.3 PROCEDIMENTS:
- Planificar la tasca a realitzar, seleccionar i organitzar la informació, elaborar-la i integrar-la
- Aconseguir l’ autonomia i capacitat crítica en la informació i contrastar-la amb altres fonts (llibres, enciclopèdies…)
- Conéixer pas a pas les estratègies per identificar i resoldre els problemes habituals de software i hardware que van sorgint.
- Treballar a través dels programes educatius: Programa Clic, Graph representació de gràfics, Jugallengua, edunet,...

5. INDICADORS DEL PLA DE MILLORA

Els mitjans per a comprovar de manera objectiva si ens acostem a l’objectiu previst i si les actuacions es desenvolupen com esperem, són els següents:

1-Lliurament de les activitats proposades al professor/a dues vegades al trimestre.
2-Recollida de graelles del nombre d’actuacions en: Biblioteca,aula d’informàtica, audiovisuals,idiomes,... per a Prefectura d’estudis.
3-Recollida de les graelles de neteja i d’ordre de les aules emplenades per les dones de la neteja. Informació que recollirà el Cap d’Estudis per puntuar els millors.
4- Control de la freqüència dels textos llegits i les activitats realitzades.

6.RESPONSABLES

1- Caps de departaments
2- Cap d’estudis
3- Departament d’Orientació
4- Coordinador de Cicle

7. RECURSOS

1- Biblioteca del Centre
2- Aula Informàtica
3- Pissarra digital (2)
4- Material de reprografia
5- Projector i ordinador portàtil
6- Programes educatius digitals

8. CONSIDERACIONS FINALS

La comunitat educativa de l’IES Enric Soler i Godes considera important tot procés de millora que incidisca positivament en l’aprenentatge de l’alumnat,ja que cada vegada és més complicat mantenir l’atenció de l’alumne i la seua motivació. El professorat ha d’estar en formació permanent per a donar respostes a una nova manera d’aprendre, cosa que implica un canvi metodològic, un canvi d’estratègies i una dinàmica a l’aula més activa, però conscient també que per aconseguir aquest objectiu, tot aquest procés ha d’estar dotat d‘una infraestructura adequada i d’uns recursos escaients que faciliten els canvis educatius. El centre, actualment, no disposa de recursos suficients per dur endavant un pla de millora en les condicions que estimem oportunes, per això considerem imprescindible:

1) Disposar d’una persona encarregada de la biblioteca
2) Tindre estructures actualitzades a les noves necessitats educatives (eliminació de barreres arquitectòniques, disposar d’ascensor, noves aules...)
3) Poder impartir programes que incideixen molt positivament en l’aprenentatge, com ara el programa d’ampliació de l’horari lectiu que s’hauria de considerar necessari.
4) Afavorir que el centre puga oferir matèries optatives i treball monogràfic en aquelles assignatures en les quals el rendiment acadèmic de l’alumnat és més baix.
5) Disposar com a mínim d’una segona aula d’informàtica, de més pantalles digitals, projectors i ordinadors que es puguen traslladar a les aules.
6) Disminució de la ràtio alumne/professor.