Autorització activitat extraescolar

Document signat pels pares que autoritza a l'alumne a realizar l'activitat extraescolar.

(Imprimir i emplenar pel pare/mare/tutor de l'alumne)