Presentació

Des del curs 1982 que funciona el nostre IES Enric Soler i Godes, tenim la satisfacció de dirigir-nos a vostés per a presentar-los el compromís del nostre Centre en la millora del servei que oferim. El nostre objectiu és anar creant una comunitat educativa en què professorat, personal d’administració i serveis, famílies i alumnat ens sentim satisfets del treball que realitzem, i per això volem:

• Tenir una oferta educativa ampla i difondre-la en el nostre entorn.
• Obtenir bons resultats acadèmics i d´inserció professional.
• Fomentar el coneixement i l´ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
• Fomentar la integració sociocultural i lingüística dels nostres alumnes en la Comunitat Valenciana.
• Aconseguir una alta coordinació i diversificació d´oferta en totes les activitats del Centre.
• Mantenir informats els pares i les mares, l’alumnat, el personal d´administració i serveis i el professorat de tot allò que els afecte.
• Gestionar de forma eficient els recursos de què disposa l´Institut.
• Estar ben relacionats amb les institucions que formen el nostre entorn i obtenir-ne un ampli reconeixement.
• Educar en el diàleg com a forma de resoldre conflictes i fomentar la participació dels alumnes en la vida diària del centre.
• Desenvolupar les competències bàsiques per a potenciar les capacitats de l’alumnat.
• Participar en activitats organitzades per les universitats valencianes per fomentar l’esperit científic i crític.

Aquesta guia té per objecte proporcionar tota aquella informació que pensem que els pot resultar interessant per a conéixer les característiques del nostre Centre i per a facilitar-los la comunicació amb el personal que dia a dia treballa amb el seu/a fill/a.

En nom del professorat i de la resta de personal del Centre els enviem una salutació ben cordial.

L´equip directiu.