Justificació de faltes

Document signat pels pares que justifica les faltes de l'alumne.
(Imprimir i emplenar pel pare/mare/tutor de l'alumne)