NORMES DE CONVIVÈNCIA

NORMES DE CONVIVÈNCIA. Curs 2018-19

 

- Tots han de respectar el dret dels seus companys/es a l’estudi i a la utilització de les instal·lacions del Centre; participar en la vida i funcionament d’aquest; respectar l’edifici, jardins, mobiliari i materials.

- En tot moment es mantindrà l’actitud adequada perquè es puguen desenvolupar les activitats del centre:
silenci en els corredors i zones d’estudi, evitar córrer i fer sorolls innecessaris.

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

A l’aula

1) L’entrada de l’alumnat es farà quan sone el timbre.
2) Si el/la professor/a es retarda, el delegat/ada ha de comunicar-ho al professorat de guàrdia.
3) En hores lectives no es pot eixir al servei.
4) No es pot menjar ni beure a les aules, excepte aigua i amb permís del professor/a.
5) No es poden usar de cap manera telèfons mòbils ni reproductors de so a les aules. En cas contrari, els aparells seran retinguts per la direcció del centre i seran els pares/mares qui s’encarregaran de recollir-los.
6) L’ús no autoritzat de càmeres de fotos o gravadors de so estarà subjecte al que disposa la legislació vigent sobre el dret a la intimitat de les persones.
7) Durant els exàmens i/o recuperacions l’alumnat romandrà dins l’aula.
8) No es col·locaran murals i/o avisos als taulers de suro sense autorització prèvia del professor/a.
9) A última hora l'alumnat tancarà les finestres i col·locaran les cadires damunt la taula.
10) Un alumne no podrà ser expulsat de classe, excepte per causa greu que implique un comunicat de disciplina. Si un alumne/a fóra expulsat/ada de classe es presentarà a la sala de professors per emplenar el comunicat de disciplina. Anirà a l’aula de convivència i serà atès pel professorat de guàrdia, fent la
tasca que se li haja encomanat.
11) Si es produïra algun desperfecte a l’aula per mal ús del material i no apareguera l’autor/a, el cost de la reparació recauria en la totalitat de l’alumnat de l’esmentada aula.
12) L'alumnat no podrà accedir als ordinadors de les aules o la biblioteca, si no és amb la supervisió del professorat.

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

Puntualitat a les arribades a classe i assistència

1) El centre tancarà les portes exteriors a les 8:05 hores. L'alumnat que arribe al centre passades les 8:10 només podrà accedir si ve acompanyat per un representant legal o amb un justificant.
2) L'alumnat està obligat a entrar i eixir amb estricta puntualitat.
3) L'alumnat que acumule tres retards amb el mateix professor/a serà sancionat amb les mesures que aquest determine, i es comunicarà als pares/mares.
4) L'alumnat que porte cinc o més dies lectius consecutius sense assistir al centre de forma injustificada, s'incorporarà a l'aula de convivència fins que es contacte amb la família.

___________________________________________________________________________________________________________

Permanència al centre

1) En les hores d’esplai l’alumnat abandonarà les aules i els corredors. No podran circular per l’interior de l’edifici ni romandre al vestíbul.
2) Durant el pati les aules estaran tancades.
3) L’accés de l'alumnat a la cafeteria o a les màquines d'aliments i begudes estarà permés només abans de
la primera hora del matí (8:00 h.) i durant els esplais.
4) Per a eixir del centre és obligatòria l’autorització paterna/materna.
5) L'alumne/a que es trobe pel centre durant les hores de classe serà tornat a la seua aula i se li obrirà un
comunicat de disciplina.

___________________________________________________________________________________________________________

Biblioteca

1) A la biblioteca cal romandre en silenci i no es permet menjar ni beure.
2) No es permet la permanència de l'alumnat per a estudiar durant les hores de classe, excepció dels de 2n
Bat que cursa matèries soltes i dels qui tinguen assignatures convalidades.

___________________________________________________________________________________________________________

Sala de professors/es

1) No es permet l’entrada a l'alumnat sense permís del professorat.

___________________________________________________________________________________________________________

Normes generals a complir a tot el recinte

1) Es recorda que, segons la Resolució de la Direcció d’Ordenació Educativa (DOGV 13/02/90) està prohibit fumar en els centre públics de nivells no universitaris.
2) L’incompliment de les normes bàsiques de convivència constitueix una falta de disciplina.
3) Queda prohibida, sense el consentiment del professor/a, la utilització a qualsevol aula del centre de telèfons mòbils i/o aparells electrònics. En cas contrari, els aparells seran retinguts per la direcció del centre i seran els pares/mares qui s’encarregaran de recollir-los. El centre queda exonerat de qualsevol responsabilitat en cas de deteriorament o robatori d’aquest tipus d’aparell.
4) No es permet portar cap peça de roba que cobrisca parcialment el cap (per exemple gorra), a excepció d’aquelles situacions concretes on un certificat mèdic així ho recomane.
5) En tots els casos s’aplicaran les mesures legals i els procediments del Decret 39/2008 sobre la convivència en els centres docents no universitaris.
6) L'alumnat que manifeste una manca d’higiene, de salut o una vestimenta inadequada serà advertit per direcció de la circumstància i les famílies seran immediatament informades.