FSE

Què són els fons estructurals de la Unió Europea?

Els Fons Estructurals constituïxen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea, destinant un volum significatiu de recursos econòmics a la reducció de les diferències de les regions comunitàries i el retard de les menys afavorides. La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l'any 1988.

El període 2014-2020 la Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals en la categoria de regió més desenvolupada, en superar el seu PIB per capita el 75% de la mitjana de la UE, modificant així el seu estatus de períodes anteriors en els quals va ser considerada regió objectiu nº 1, i posteriorment regió pertanyent a l'objectiu de competitivitat regional i ocupació.
Què és el Fons Social Europeu?

El Fons Social Europeu és el principal instrument de la Unió Europea per al desenrotllament dels recursos humans i la millora del funcionament del mercat de treball en la Unió.
Com actua el Fons Social Europeu?

A la vista de la demanda i l'oferta del mercat de treball, l'ajuda del FSE es concedix de conformitat amb les necessitats formació i d'ocupació dels ciutadans de la Unió i d'acord amb les necessitats dels recursos humans de certes regions.

Objectius del FSE:

Promoure uns nivells elevats d'ocupació i de qualitat de l'ocupació
Millorar l'accés al mercat laboral
Fomentar la mobilitat geogràfica i professional dels treballadors
Facilitar als treballadors la seua adaptació al canvi industrial i als canvis dels sistemes de producció necessaris per a garantir un desenrotllament sostenible
Propiciar un elevat nivell d'educació i formació per a tots
Recolzar la transició de l'educació a l'ocupació entre els jóvens
Lluitar contra la pobresa
Patrocinar la inclusió social
Fomentar la igualtat de gènere, la no discriminació i la igualtat d'oportunitats
Contribuir a donar resposta a la prioritats de la UE en matèria de millora de la cohesió econòmica, social i territorial

Prioritats:

Accés a l'ocupació per part dels demandants d'ocupació i de les persones inactives
Integració sostenible en el mercat de treball dels jóvens, en particular d'aquells sense treball i no integrats en els sistemes d'educació i formació
Treball per compte propi, l'esperit emprenedor i la creació d'empreses
Igualtat entre hòmens i dones en tots els àmbits: accés a l'ocupació, progressió en la carrera professional, conciliació de la vida laboral i la vida privada i la mateixa remuneració per igual treball
Adaptació dels treballadors, les empreses i els empresaris al canvi
Envelliment saludable i actiu
Modernització de les institucions del mercat de treball públiques i privades
Inclusió activa, amb vista a promoure la igualtat d'oportunitats, així com la participació activa i la millora de la possibilitat de trobar una ocupació
Inversió en capacitat institucional i en eficàcia de les administracions i servicis públics a escala nacional, regional i local

Per a això, el reglament anterior es recolza en la següent normativa:

REGLAMENT (UE) Número 1303/2013 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 17 de desembre del 2013, pel qual s'establixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenrotllament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'establixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenrotllament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) Número 1083/2006 del Consell (Diari Oficial de la Unió Europea L 347, de 20 de desembre del 2013)

REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) Número 821/2014 de la Comissió, de 28 de juliol del 2014, pel qual s'establixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) Número 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació sobre els instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i comunicació de les operacions, i el sistema per al registre i l'emmagatzemament de dades