REGLAMENT DE RÈGIM INTERN.

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN. IES ENRIC SOLER I GODES BENIFAIÓ

1/ Principis educatius generals.

2/ Estructura del Centre.

3/ Òrgans de govern: estructura organitzativa.

4/ Drets i deures del professorat en l’àmbit de la convivència escolar.

5/ Drets i deures de l’alumnat en l’àmbit de la convivència escolar.

6/ Drets i deures de pares/mares i tutors legals en l’àmbit de la convivència escolar.

7/ Personal d’administració i serveis.

8/ Normes de convivència.

1/ PRINCIPIS EDUCATIUS GENERALS

L’ IES Enric Soler i Godes, d’acord amb els principis que naixen de la Constitució Espanyola, de l’Estatut d’Autonomia , de la Llei Orgànica d’Educació i de tota normativa vigent a la nostra comunitat, ha de ser un espai de convivència, treball i estudi.
L’educació i la convivència es desenvoluparan en un àmbit de tolerància i respecte a la llibertat, personalitat i conviccions individuals que no podran ser pertorbades per cap tipus de coacció, ni per obligació d’assolir ideologies ni creences determinades.
Tots els membres de la comunitat escolar (alumnes,pares,professorat i personal no docent) tenen dret d’intervindre en les decisions que els afecten, utilitzant els seus representants lliurement elegits, d’acord amb la legislació vigent i els mitjans que la llei els hi proporciona.
Els alumnes seran orientats i motivats perquè puguen assumir la responsabilitat de la seua pròpia formació i educació.
Es tracta d’inserir el centre al medi del qual provenen els alumnes, parant especial atenció a la comunitat lingüística i cultural, així com la interrelació amb els diferents centres de l’entorn.

D’acord amb aquests criteris i amb la creació de l’Observatori per a la Convivència Escolar, els Plans de Prevenció de la Violència i Promoció de la Convivència, el present Reglament de Règim Intern s’articula en els punts següents:

2/ ESTRUCTURA DEL CENTRE

Formen part de l’Institut, i per tant han d’acomplir i fer acomplir el present reglament:

-El professorat
-L’alumnat
-Els pares i mares (o tutors/es legals).
-El personal d’administració i serveis.
-Tota persona que integre temporalment el centre.

Tots els membres contribuiran i col·laboraran en l’aconseguiment de la finalitat específica de l’institut i són responsables del seu bon funcionament.
L’Institut acomplirà les seues funcions agafant com a activitat de convivència el mutu respecte a les persones que l’integren i la dedicació a la seua tasca específica.

3/ ÒRGANS DE GOVERN : ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

1 -ÒRGANS UNIPERSONALS.
El director/a, el/la cap d’estudis,el secretari/a i el vicedirector/a formen l’equip directiu. Tot l’equip tindrà unes hores de reunió setmanals per a la seua coordinació i preparació de les activitats.
L’horari de guàrdia de l’equip directiu es farà públic a la sala de professors/es i a la porta de direcció.

2 –EL CONSELL ESCOLAR.
El Consell Escolar del Centre és l’òrgan col·legiat que està format pel director/a, el cap d’estudis, el secretari/a, huit professors/es elegits pel claustre,cinc alumnes, sis pares/mares - cinc dels quals seran elegits i un assignat per l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes- , un representant del personal no docent i un representant de l’Ajuntament.
Les decisions i les resolucions del Consell Escolar no podran ser revocades per cap altre òrgan del centre.
El procediment d’elecció dels seus membres es realitzarà segons la legislació vigent.
La directiva del centre farà arribar a tots els estaments representats en aquest òrgan la notificació de l’ordre del dia amb suficient antelació per tal que els diversos representats puguen debatre-la.
Els acords i les resolucions del Consell Escolar es faran públics a tota la comunitat educativa.
Al si del Consell Escolar es crearan les comissions indicades per la normativa vigent, a més de totes aquelles que es consideren oportunes.

EL CLAUSTRE DE PROFESSORS/ES

És l’òrgan col·legiat del centre format per tot el professorat adscrit. Les competències del claustre són aquelles que assenyala la legislació actual vigent (Decret 234/1997 ROF). Les sessions del Claustre, presidides pel director, són d’assistència obligatòria. Els acords i les resolucions del Claustre es faran públics al tauler d’anuncis de la sala de professors.

LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA:

Formada pel director,caps de departaments, psicopedagoga, coordinador de cicle i cap d’estudis. La seua funció primordial és proposar,supervisar i analitzar tot el procés educatiu del centre. Les seues funcions les estableix l’article 95 del Decret 234/97 (ROFC)

DEPARTAMENTS DIDÀCTICS :

Són els encarregats de fer les programacions del curs d’acord amb el contingut de les matèries que fixa la conselleria d’educació; estableixen els criteris d’avaluació i de qualificació i revisió d’exàmens.
Les seues funcions i competències són les establides en l’artcle 90 del ROFC. Organitzaran acivitats extraescolars sota la supervisió de la vicedirecció.
El cap de departament farà públic a l’inici del curs els objectius mínims de l’assignatura i els criteris d’avaluació.

EL COORDINADOR DE SECUNDÀRIA:

Formarà part de la COCOPE, participarà en l’elaboració i redacció del PEC, elaborarà un pla d’informació a les famílies, coordinarà les reunions del professorat d’ESO i col·laborarà en la coordinació amb els centres de primària.

EL COORDINADOR D’AULA D’INFORMÀTICA:
Coordinarà l’ús de l’aula o aules del centre, vetlarà pel manteniment del material informàtic, assessorarà el professorat i confeccionarà l’ inventari i es responsabilitzarà que estiga en òptimes condicions.

EL COORDINADOR DE LES TIC:
Designat especialment entre els professors/es d’Informàtica.

4/DRETS I DEURES DEL PROFESSORAT EN L’ÀMBIT DE LA CONVIVÈNCIA ESCOLAR.

L’òrgan de participació del professorat és el Claustre.
Els drets i deures del professorat, en l’àmbit de la convivència escolar es troben relacionats en el Títol V, Capítol I, Article 53, i Capítol II, Article 54, respectivament del Decret 39/ 2008 .

El professorat ha de:
a) Observar puntualitat i assistència diària a classe
b) Desenvolupar la programació de l’assignatura i assistir a les reunions de Departament convocades pel seu Cap.
c) Informar els alumnes del desenvolupament del programa a l’inici de curs.
d) Exposar els criteris d’avaluació.
e) Comentar les proves i els treballs una vegada avaluats.
f) Orientar i assessorar l’alumnat.

g) Controlar l’assistència a classe. Atots els efectes la unitat personal SGD és un instrument oficial de comunicació del Centre.
h) Mantenir l’ordre i disciplina a l’aula.
i) Col·laborar amb el tutor/a del grup.
j) Assistir amb puntualitat a les sessions d’avaluació, i a qualsevol reunió convocada pels òrgans de govern del Centre.

EL PROFESSOR/A DE GUÀRDIA.
S’ocuparà del normal funcionament de les activitats docents i procurarà solucionar qualsevol eventualitat que es presente durant l’hora de guàrdia.
Substituiran els professors/es absents organitzant les activitats que estimen pertinents. El professor/a de guàrdia tindrà a l’abast l’horari de tots els professors/es , i comunicaran als alumnes les absències que els afecten.
Les hores de guàrdia seran incloses en la dedicació de cada professor/a i, per tant, són d’obligat compliment com la resta de les hores.

EL PROFESSOR/A TUTOR/A
El/la Director/a del centre designarà, a proposta del/la Cap d’Estudis, els tutors/es de grup. Els professors/es tutors/es de grup reuniran els pares/mares a principi de curs per tal d’informar dels aspectes més importants que afecten el funcionament del Centre i del grup,d’acord amb allò que marca la normativa vigent.
Entre les seues tasques indicades al ROFC, el tutor/a : Presidirà les avaluacions del grup, farà constar els acords de la junta avaluadora,comunicarà a les famílies l’evolució del seu fill/a, vetlarà pel control d’assistència dels alumnes del seu grup i farà les comunicacions oportunes, orientarà els alumnes en tots aquells aspectes que puguen millorar el seu rendiment i comunicarà a Secretaria els desperfectes que observe a l’aula.

ELS CAPS DE DEPARTAMENT
La funció del Cap és coordinar les actuacions de tots els membres del Departament quant al desenvolupament de les assignatures, els criteris d’avaluació, l’atenció a les possibles reclamacions, exàmens extraordinaris i matèries pendents, i a tot allò que marquen les normatives vigents.
Serà designat segons la normativa, alçarà acta de les reunions i elaborarà -amb els membres del departament- la programació a principi de curs.

5/ DRETS I DEURES DE L’ALUMNAT EN L’ÀMBIT DE LA CONVIVÈNCIA ESCOLAR

L’alumnat del Centre està organitzat en grups (el constituït pels/ les alumnes que reben l’ensenyament de les matèies comunes dins del mateix horari i amb el mateix equip de professors/es i estan a càrrec d’un Tutor/a). Cada grup serà representat per un delegat/da elegit a través d’unes eleccions organitzades pel Tutor/a del grup.
El nomenament del representant tindrà la durada de l’any acadèmic i el seu cessament es podrà produir per:
a) Baixa com a alumne del Centre.
b) Voluntat pròpia amb sol·licitud de dimissió.
c) Falta greu i expedient del Consell Escolar del Centre

LA JUNTA DE DELEGATS/DES
Els /les delegats de cada grup constituiran la Junta de Delegats/des, la qual té com a funcions bàsiques:
a) Informar de la problemàtica de cada grup als consellers escolars estudiantils.
b) Ser informats pel representants al CE sobre els temes tractats.
c) Elaborar propostes de modificació del RRI.
d) Elaborar propostes de criteris per a la confecció dels horaris i de les activitats docents i extraescolars.

DELS DRETS DELS/LES ALUMNES

El present Reglament assumeix tots els drets que especifica el Decret 39/2008, de 4 d’abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre la convivència en els centres docents no universitaris...
No obstant, cal fer particular esment als drets següents:
1/ Rebre una formació que li permeta aconseguir el ple desenvolupament personal.
2/ A una valoració objectiva del seu rendiment escolar.
3/ Aveure respectada la seua llibertat de consciència i les seues conviccions religioses, morals i ideològiques, i la seua intimitat en relació a aquelles creences, conviccions, ètnia i sexe.
4/ Respecte a la seua integritat física i dignitat personal.
5/ A participar en el funcionament i la vida del Centre en els temes que preveu la llei.
6/ A reunir-se en el Centre.
7/ A associar-se.
8/ A manifestar amb llibertat (individualment i col·lectiva) les seues opinions, sense perjuí del respecte dels drets dels membres de la comunitat educativa, dins dels límits de la legislació vigent.
9/ A gaudir d’una orientació escolar i professional que asseguire la llibertat de decisió.

DELS DEURES DELS/LES ALUMNES

El present Reglament assumeix tots els deures que especifica el Decret 39/2008, de 4 d’abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre la convivència en els Centres docents no universitaris...

No obstant, cal fer particular esment als deures següents:

1/ Respectar l’excercici dels drets i les llibertats dels membres de la comunitat educativa.
2/ L’estudi constitueix un deure bàsic dels/les alumnes, que es concreta en les obligacions següents:
a) Assistir a classe, participar en les activitats acordaes i respectar els horaris.
b) Realitzar les tasques encomanades pels professors/es.
c/ Respectar el dret a l’estudi dels companys/es.
3/ Respectar les normes de convivència del Centre, deure que s’estén a les obligacions següents:
a) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, com també la dignitat, integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat educativa.
b) No discriminar ningú per cap circumstància personal o social.
c) Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del Centre.

 

d) Respectar el RRI del Centre
e) Respectar les decisions dels òrgans de govern del Centre, sense perjuí que puguen impugnar-les quan consideren que lesionen els seus drets.

4/ El Consell Escolar del Centre podrà sancionar les conductes contràries a les normes de convivència comeses pels /les alumnes en els termes que preveu el Decret 39/2008 i aquest reglament.

5/ Els membres de la comunitat educativa en general i el professorat en particular tindran cura en la prevenció dels fetes que puguen donar lloc a les actuacions disciplinàries, mitjançant la relació i cooperació directa amb els pares , mares o representants legals.

Les conductes contràries a les normes de convivència i les mesures educatives correctores es troben tipificades en el Capítol II del Decret 39/2008. Les conductes greument perjudicials per a la convivència i les mesures educatives disciplinàries, incloent-hi la incoació d’expedients disciplinaris i el seu procediment, en el Capítol III de l’esmentat Decret.

A més d’allò previst en el Decret, les incidències reflectides pel professorat a la “unitat personal” de l’SGD comportaran l’adpoció de mesures correctores i/o mesures disciplinàries per part de la Direcció del Centre.

6/ Les faltes d’assistència a classe per part dels alumnes.
D’acord amb la normativa vigent l’assistència de l’alumnat a classe és un deure. La falta d’assistència a classe de manera reiterada pot fer impossible l’aplicació del caràcter continu de l’avaluació. Els professorat controlarà l’assistència de l’alumnat i els Tutors/es ho notificaran a les famílies pels procediments següents:
a) Notificació telefònica immediata quan existisca pressumpció raonable de falta injustifcada
b) Notificació per part del Tutor/a de totes les faltes mensualment.
c) Les famílies tenen a la seua disposició informació de llurs fills a la web del SGD, mitjançant una clau d’accés.

És potestat del Tutor/a considerar la falta justificada o no.

6/ DRETS I DEURES DELS PARES/ MARES O TUTORS LEGALS EN L’ÀMBIT DE LA CONVIVÈNCIA ESCOLAR
Els drets i deures dels pares/mares o tutors/es dels alumnes en l’àmbit de la convivència escolar es troben recollits al TÍTOL IV, CAPITOL I i II, Art. 50 , 51 i 52 del Decret 39/2008 sobre la convivència en centres públics.

Els pares mares o tutors legals col·laboraran amb l’institut en l’educació dels alumnes. Tindran, entre d’altres, els drets següents:
Que els seus fills/es reben una educació de qualitat.
Ser informats sobre les normes de funcionament de l’institut.
Conéixer qualsevol circumstància que afecte el rendiment escolar del seu fill/a.
Reuinir-se al centre, prèvia notificació.
Exigir del professorat el compliment dels seus deures dins la funció docent.

Altrament tindran els deures següents:

Inculcar el valor de l’educació en els seus fills/es.
Atendre les necessitats educatives que sorgisquen de l’escolarització.
Acudir a totes les citacions (direcció o professors)requerides.
Col·laborar amb el centre per a un millor rendiment dels seus fills/es.
Fomentatr el respecte cap a les normes de convivència.

7/ PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS.

El personal d’administració i serveis,com a membres de la comunitat educativa, tindran els següents drets:
Col·laborar amb el centre per a establir un bon clima de convivència.
Ser respectats en l’exercici de les seues funcions.

Tindran, per altra banda, els deures següents:

Utilitzar les TIC amb fins estrictament administratius relacionats amb el treball.
Custodiar la documentació administrativa.
Complir el que preveu la Llei Orgànica de Protecció de dades personals.

8. NORMES DE CONVIVÈNCIA. SANCIONS DISCIPLINÀRIES

El present apartat té el seu marc normatiu en el decret 39/2008 del 4 d’abril de 2008 sobre els drets i deures de l’alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d’administració i serveis.

Els professors tutors faran públic a tot l’alumnat la relació de normes de convivència, que per al present curs escolar 2010/11, són les que figuren a l’ANNEX I del present document , lliurant un extracte a cada alumne que hauran de retornar al tutor/a en el termini de quinze dies, signat per pare/mare en cas dels alumnes menors d’edat. Així mateix és penjarà al suro de cada aula aquestes normes.

Dins de l’esmentat decret queda reflectit que les conductes que alteren la convivència escolar podran ser tipificades com;
a) conductes contràries a les normes de convivència (art. 35) i
b) conductes greument perjudicial per a la convivència del centre (art. 45)

8.1 Conductes contràries a les normes de convivència.

Es consideren conductes contràries a les normes de convivència les següents:

a) Les faltes de puntualitat injustificades.
Acumular 4 retards a classe (de qualsevol matèria) en una setmana o 8 en un mes. Els tutors portaran el control dels retards, per la qual cosa, es fa necessària la implicació de tot el professorat que anotarà els retards a la unitat personal (Tamagochi). El tutor omplirà el comunicat d’incidències.

b) Les faltes d’assistència injustificades.
L’acumulació de faltes injustificades de l’alumnat. Quan un alumne té una o més faltes d’assistència, disposarà de 3 dies lectius des de la reincorporació al centre per a justificar-les, utilitzant a tal efecte, si és possible el model oficial que li facilitarà el tutor. Quan s’acumulen 5 faltes sense justificar, en el termini d’un més és procedirà a reflectir-ho . Correspondrà al tutor omplir el comunicat d’incidències.

c) Els actes que alteren el normal desenvolupament de les classes o de les activitats del centre.
Acumular amonestacions enregistrades a les U P amb el següent barem: més de 3 amonestacions en una setmana o 7 en un mes

d) Els actes d’indisciplina.

e) Els actes d’incorrecció o desconsideració, les injúries i les ofenses contra els membres de la comunitat educativa.

f) El furt o el deteriorament intencionat d’immobles, materials, documentació o recursos del centre.
L’alumnat haurà de reparar els danys que cause en els béns immobles i materials, incloent-hi la reparació econòmica (article 31).

g) El furt o el deteriorament intencionat dels béns o materials dels membres de la comunitat educativa.

h) Les accions que puguen ser perjudicials per a la integritat i la salut dels membres de la comunitat educativa.

i) La negativa sistemàtica a portar el material necessari per al desenvolupament del procés ensenyança-aprenentatge.

j) La negativa a traslladar la informació facilitada, als pares mares, tutors o tutores, per part del centre.

k) L’alteració o manipulació de la documentació facilitada als pares, mares, tutors o tutores per part del centre.

l) La suplantació de la personalitat de membres de la comunitat escolar.

m) La utilització inadequada de les tecnologies de la informació i comunicació durant les activitats que es realitzen en el centre educatiu.

n) L’ús de telèfons mòbils, aparells de so i altres aparells electrònics aliens al procés d’ensenyança-aprenentatge durant les activitats que es realitzen en el centre educatiu.
No és permés l’ús de mòbils a les aules, sempre que no siguen necessaris per a dur a terme alguna tasca docent. Si algun alumne l’utlilitza, se li retirarà apagat, i serà tornat per la direcció del centre al pare, mare o tutors en presència de l’alumne.

o) Els actes que dificulten o impedisquen el dret i el deure a l’estudi dels seus companys i companyes.

p) La incitació o estímul a cometre una falta contrària a les normes de convivència.

q) La negativa al compliment de les mesures correctores adoptades davant les conductes contràries a les normes de convivència.

r) L’ús inadequat de les infraestructures i béns o equips materials del centre.

s) La desobediència en el compliment de les normes de caràcter propi del centre i que estiguen incloses en el seu projecte educatiu i particularment les que apareixenen les normes de convivència actual; no menjar, no embrutar,..

8.2 Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre.

Es consideren conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre les següents:

a) Els actes greus d’indisciplina i les injúries i ofenses contra membres de la comunitat educativa, que sobrepassen la incorrecció o la desconsideració indicades abans.
Es consideraran actes greus d’indisciplina:
- La negació reiterada a complir una indicació del professorat referent a abandonar l’aula i anar a l’aula de convivència, i més concretament si la negativa persisteix fins la presència d’un professor de guàrdia i/o un membre de l’equip directiu.
- Eixir del recinte escolar sense permís, i especialment, si l’alumnat posa en perill la seua integritat física saltant la tanca que delimita el centre

b) L’agressió física o moral, les amenaces i coaccions i la discriminació greu a qualsevol membre de la comunitat educativa, així com la falta de respecte greu a la integritat i dignitat personal.

c) Les vexacions i humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar, particularment si tenen un component sexista, xenòfob, així com les que es realitzen contra els alumnes més vulnerables per les seues característiques personals, socials o educatives.

d) L’assetjament escolar.

e) La suplantació de la personalitat en els actes de la vida docent.

f) La falsificació, el deteriorament o la sostracció de documentació acadèmica.

g) Els danys greus causats en els locals, materials o documents del centre o en els béns dels membres de la comunitat educativa.

h) Els actes injustificats que pertorben greument el normal desenvolupament de les activitats del centre.

i) Les actuacions que puguen perjudicar o perjudiquen greument la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa.

j) La introducció en el centre d’objectes perillosos o de substàncies perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa.
En aquest sentit, es considerarà conducta greument perjudicial estar fumant o consumint substàncies prohibides al recinte escolar (tant en horari lectiu com a l’hora del pati).

k) Les conductes tipificades com a contràries a les normes de convivència del centre si concorren circumstàncies de col·lectivitat o de publicitat intencionada per qualsevol mitjà.

l) La incitació o l’estímul a cometre una falta que afecte greument la convivència en el centre.

m) La negativa reiterada al compliment de les mesures educatives correctores adoptades per conductes contràries a les normes de convivència.
L’incompliment reiterat (dues vegades) de mesures correctores que s’hagen aplicat com a conseqüència de conductes contràries a les normes de convivència serà considerat com a falta greument perjudicial per a la convivència en el centre.

n) La negativa al compliment de les mesures disciplinàries adoptades per faltes que afecten greument la convivència en el centre.

o) L’accés indegut o sense autorització a fitxers i servidors del centre.

p) Actes atemptatoris respecte al projecte educatiu, així com al caràcter propi del centre.
Es considerarà falta greument perjudicial, fer fotografies o gravacions dins del recinte escolar, i mes concretament, aquelles en les que apareguen professorat o treballadors del centre. Tindran la consideració d’especial gravetat aquelles fotografies o gravacions a les quals se’ls done publictat manifesta mitjançant la seua difusió via Internet (correu electrònic, reds socials, etc..). En aquest cas, i en l’instant que el centre tinga coneixement dels fets, la direcció ho comunicarà a la família i obrirà un expedient disciplinari, independentment de les accions legals que les persones afectades vullguen dur endavant. Queden excloses les fotografies que es puguen fer els dies concrets en les quals es fan activitats (final de cada trimestre o lliurament de diplomes, etc.) i aquelles que siguen amb un caràcter pedagògic i tinguen el vist-i-plau del professorat.

Davant de la comissió d’una conducta greument perjudicials per a la convivència, el professorat que ha detectat la conducta de l’alumne ho posarà en coneixement d’algun membre de l’equip directiu, fent constància per escrit i de forma detallada dels fets, per tal que de forma immediata ho transmeta a la família, sol·licitant-los una entrevista el més ràpid possible i prenent si és el cas, les mesures disciplinàries oportunes.

Quan un alumne de BATXILLERAT presente faltes reiterades sense justificar a certa matèria (més d’un 30 %) perdrà el dret a l’avaluació contínua. Si aquesta circumstància es repeteix en dues o més matèries, l’equip docent podrà proposar a l’equip directiu que l’alumne siga donat de baixa dels ensenyaments postobligatoris de Batxillerat.

L’alumnat de PQPI es regirà per la normativa específica referent a faltes d’assistència

8.3 Consideracions a tenir en compte en la gestió disciplinària.

1. Quan un professor detecta un comportament inadequat per part de l’alumnat, ho reflectirà com amonestació verbal a la UP (SGD).

2. Si hi ha persistència en una actitud incorrecta o mostra un comportament tipificat com conducta contrària a les normes de convivència, se li farà una amonestació per escrit (comunicat d’incidència). Aquest, amb les dades de l’alumne, el grup al qual pertany, la matèria i el professor o professora que l’expulsa, es deixarà a la carpeta de guàrdies per tal que el tutor o tutora l’arxive, amb una periodicitat setmanal.

2.1. Si el comportament mereix sanció immediata, s’ha d’indicar aquesta en el comunicat d’incidències. La sanció la imposarà el professor o la professora, el Cap d’Estudis o el Director.

2.2. Les mesures educatives correctores que es poden adoptar són:
a. Compareixença davant del Cap d’Estudis o del Director.
b. Privació del temps de l’esplai (caldrà assenyalar els dies).
c. Incorporació a l’aula de convivència.
d. Retirada de mòbils o d’aparells electrònics.
e. Realització de tasques en horari no lectiu (La imposa el Cap d’Estudis).
f. Suspensió del dret a participar en determinades activitats (La imposa el Cap d’Estudis).
g. Suspensió del dret a assistir a determinades classes (La imposa el Director).

3. Existeix una gradació de les mesures correctores i de les mesures educatives disciplinàries –circumstàncies atenuants i agreujants que cal considerar- que apareix reflectida a l’article 30 del decret 39/2008 de 4 d’abril.

9 . ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

9.1 Planificació de les activitats
1) A principi de curs, els departament didàctics es reuniran per tal de planificar les activitats extraescolars del curs acadèmic. Una vegada determinades quines són, emplenaran el model corresponent i el lliuraran a Vicedirecció. Una vegada recollides les propostes de tots els departaments, s’inclouran a la PGA per tal que siguen aprovades pel Consell Escolar.
2) Per tal de planificar les activitats es seguiran els següents criteris:
- es mirarà sempre de fer activitats amb grups sencers, amb l’excepció de les assignatures optatives.
- els departaments no podran planificar més d’una activitat al trimestre per a un mateix grup i/o nivell
- per part de Vicedirecció s’intentarà distribuir uniformement les activitats al llarg dels tres trimestres del curs acadèmic.
3) Excepcionalment, i sempre que l’activitat siga d’especial interès, es podran realitzar activitats extraescolars que no hagen estat planificades a principi de curs i, per tant, que no estiguen aprovades pel Consell Escolar.
4) Al nivell de 2n de Batxillerat es procurarà no planificar cap activitat al llarg del 3r Trimestre
5) Al viatge fi de curs solament hi participaran els alumnes de 4t,1rPQPI i 2nPQPI.

9.2. Consideració de les activitats
1) Totes les activitats organtizades pels Departaments tenen la mateixa consideració com si d’una classe es tractara, què en comptes de ser impartida a l’aula és impartida a altre lloc.
2) Totes les activitats tenen el caràcter d’obligatòries. Per tant, la no assistència haurà de ser per motius justificats documentalment. Si un alumne no assisteix a una activitat i no ho justifica degudament, se li posarà una falta d’assistència.
3) Els qui, malgrat el caràcter obligatori, no participen a una activitat , hauran d’assistir al Centre. Si no ho feren, tindran una falta d’assistència. El professorat organitzador, podrà tindre en compte aquest fet en els criteris d’avaluació de l’assignatura.
4) Només tenen la consideració de voluntàries les activitats que:
- tenen més d’un dia de durada: Setmana Blanca, Setmana de Vela, Viatge Fi de Curs de 4t, etc.
- tenen lloc exclusivament fora de l’horari lectiu.

9.3 Autoritzacions
1) Els professors organitzadors repartiran les autoritzacions als alumnes amb un mínim de 72 hores d’antelació al començament de l’activitat. Poden utilitzar el model d’autorització del centre o confeccionar-se la seua pròpia.
2) No s’acceptarà cap autorització que no tinga totes les dades emplenades, tant de l’alumne com del pare/mare, tutor/a.
3) Els professors organtizadors no acceptaran qualsevol altre tipus d’autorització (verbal, telefònica...) que no siga l’autorització escrita que faciliten els professors organitzadors.
4) No aniran a les activitats:
- els alumnes que no hagen lliurat l’autorització paterna/materna per escrit als professors organitzadors,
- els qui no l’hagen emplenat correctament o de manera incompleta

9.4 Privació d’assistència a les activitats per motius disciplinaris
1) No aniran a les activitats extraescolars els alumnes que tinguen:
- 3 amonestacions de la matèria corresponent a l’exida extraescolar durant l’últim mes
- 5 de vàries matèries durant l’últim mes
- una amonestació greu
- un expedient obert
- sense tindre cap sanció disciplinària si els professors organitzadors, juntament amb el tutor/a, aixi ho decideixen per alguna causa justificada.
2) Els alumnes que per motius disciplinaris es vegen privats de l’assistència a les activitats, assistiran al Centre amb normalitat.

3) Si no assisteixen al Centre, se’ls posarà una falta d’assistència.

9.5 Normes de convivència a les activitats extraescolars
1) Com les activitats tenen la mateixa consideració que si d’una classe a l’aula es tractara (encara que tinguen lloc a altres recintes, o fins i tot a l’aire lliure), es regiran per les mateixes normes de convivència que al Centre.
2) Per tant, es recorda que a les activitats extraescolars no es pot fumar.
3 )L’incompliment de les normes extraescolars tindran especial gravetat si es produeixen durant activitats de llarga durada (viatges fi de curs). Per tant, i sempre que se’ls advertisca per escrit als pare prèviament a l’inici del viatge, davant un acte d’indisciplina greu (deteriorament dels bens inmobles o material en un hotel, consum de substàncies prohibides, robatoris, etc..) el professorat acompanyant, podra decidir facilitar-li un mitja de transport que retorne l’alumne a València una vegada informats els pares, els quals se’n faran responsables de l’import del trajecte i dels desperfectes ocasionats, si és el cas.

9.6 Activitats que tenen lloc a Benifaió i/o Almussafes
1) Els alumnes aniran a peu acompanyats pels professors.
2) En el desplaçament a peu des del Centre, estaran vigents les mateixes normes de convivència que a l’activitat.

3) Els alumnes no podran anar amb moto. Si han vingut amb moto, la deixaran al Centre i després tornaran a per ella.

10. Avançament de classes
Només es podran avançar classes de les últimes hores lectives de grups complets de 4t d’ESO, DIVERSIFICACIÓ, PQPI i Batxillerat, sempre i quan el professor afectat estiga disponible i no tinga guardia. En aquest cas, s’ha d’informar verbalment de l’avançament a algun membre de l’equip directiu. De forma excepcional, la Direcció valorarà la possibilitat d’avançar classes en altres circumstàncies.

ANNEX I
NORMES DE CONVIVÈNCIA

- Tots han de respectar el dret dels seus companys/es a l’estudi i a la utilització de les instal·lacions del Centre; participar en la vida i funcionament d’aquest; respectar l’edifici, jardins, mobiliari i materials.
- En tot moment es mantindrà l’actitud adequada perquè es puguen desenvolupar les activitats del centre: silenci en els corredors i zones d’estudi, evitar córrer i fer sorolls innecessaris.

A l’aula
1) L’entrada de l’alumnat es farà quan sone el timbre.
2) Si el/la professor/a es retarda, el delegat/ada ha de comunicar-ho al professorat de guàrdia.
3) En hores lectives no es pot eixir al servei.
4) No es pot menjar ni beure a les aules, excepte aigua i amb permís del professor/a.
5) No es poden usar de cap manera telèfons mòbils ni reproductors de so a les aules. En cas contrari, els aparells seran retinguts en la Direcció del centre i seran els pares/mares qui s’encarregaran de recollir-los.
6) L’ús no autoritzat de càmeres de fotos o gravadors de so estarà subjecte al que disposa la legislació vigent sobre el dret a la intimitat de les persones.
7) Durant els exàmens i/o recuperacions l’alumnat romandrà dins l’aula.
8) No es col·locaran murals i/o avisos als taulers de suro sense autorització prèvia del professor/a.
9) A última hora els alumnes tancaran les finestres i col·locaran les cadires damunt la taula.
10) Els alumnes no podran ser expulsats de classe, excepte per causa greu que implique un comunicat de disciplina. Si un alumne/a fóra expulsat/ada de classe es presentarà a la sala de professors per emplenar el comunicat de disciplina. Anirà a l’aula de convivència i serà atès pel professorat de guàrdia, fent la tasca que se li haja encomanat.
11) Si es produïra algun desperfecte a l’aula per mal ús del material i no apareguera l’autor/a, el cost de la reparació recauria en la totalitat de l’alumnat de l’esmentada aula.

Puntualitat a les arribades a classe
1) El centre tancarà les portes exteriors a les 8:05 hores. Els alumnes que arriben al centre passades les 8:10 només podran accedir si venen acompanyats per un representant legal o amb un justificant.
2) Els alumnes estan obligats a entrar i eixir amb estricta puntualitat.
3) Els alumnes que acumulen 3 retards amb el mateix professor/a seran sancionats amb les mesures correctores que aquest determine.
Permanència al centre
1) En les hores d’esplai l’alumnat abandonarà les aules i els corredors. No podran circular per l’interior de l’edifici ni romandre al hall.
2) Durant el pati les aules estaran tancades.
3) L’accés dels alumnes a la cafeteria estarà permés només abans de la primera hora del matí (8:00 h.) i durant els esplais.
4) Per a eixir del centre és obligatòria l’autorització paterna/materna.
5) Els alumnes que es troben pel centre durant les hores de classe seran tornats a la seua aula i se li obrirà un comunicat de disciplina.
Biblioteca
1) A la Biblioteca cal romandre en silenci i no es permet menjar ni beure.
2) No es permet la permanència dels alumnes per a estudiar durant les hores de classe, excepte quan vagen amb un professor.
Sala de professors/es
1) No es permet l’entrada als alumnes sense permís del professorat.
Normes generals a complir a tot el recinte
1) Es recorda que, segons la Resolució de la Direcció d’Ordenació Educativa (DOGV 13/02/90) està prohibit fumar en els centre públics de nivells no universitaris.
2) L’incompliment de les normes bàsiques de convivència constitueix una falta de disciplina.
3) Queda prohibida la utilització a l’edifici del centre de telèfons mòbils. El centre queda exonerat de qualsevol responsabilitat en cas de deteriorament o robatori d’aquest tipus d’aparell.
4) No és permet portar cap prenda que cobrisca parcialment el cap (per exemple gorra), a excepció d’aquelles situacions concretes on un certificat mèdic així ho recomane.
5) En tots els casos s’aplicaran les mesures legals i els procediments del Decret 39/2008 sobre la convivència en els centres docents no universitaris.

SOBRE L’AVALUACIÓ OBJECTIVA DE L’ALUMNAT

1/ Lliurament de butlletins de notes.

2/ Sol·licitar al professorat aclariments i revisions sobre l’avaluació, d’acord amb allò que indica l’article 4, apartats 2,3 i 4 de l’ordre 32/11 de 20 de desembre de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació sobre l’objectivitat en l’avaluació.

3/ Presentar reclamació, en cas de disconformitat, ajustant-se a l’article 4, apartats 5 i 6, de l’esmentada ordre. Model de reclamació adreçat a Direcció , el termini de presentació de la qual serà de tres dies hàbils a comptar des de l’endemà del lliurament de notes. S’iniciarà així un procediment administratiu.

4/ Direcció comunicarà l’existència de la reclamació i constituirà l’òrgan que la instruirà en un termini de dos dies hàbils des de la recepció de la reclamació
L’òrgan instructor estarà format pel Cap d’estudis, el tutor/a de l’alumne que reclama, la direcció del departament didàctic de la matèria i dos professors/es designats per la direcció del centre, preferentment amb atribució docent en la matèria objecte de reclamació.

5/ L’òrgan instructor disposarà de dos dies hàbils (des de la convocatòria de direcció) per elaborar un informe.

6/ La direcció disposarà de dos dies hàbils (des de la recepció de l’informe) per a dictar una resolució i notificar-la a les persones interessades.