Atenció a la diversitat

Mesures d’atenció a la diversitat

Comptem amb un pla d’atenció a la diversitat, amb això es pretén organitzar els recursos humans de manera que constituïsquen la resposta més adequada als problemes reals que trobem a les aules. Al principi de cada curs rebem alumnes amb una formació heterogènia: alguns amb deficiències en lectoescriptura, càlcul, raonament lògic..., als quals intentem donar sempre una resposta positiva.

Disposem:

Suport en les tasques escolars.
Oferta de Segon Idioma .
Ensenyament en valencià
Pla d'actuació per a la millora (PAM)
Hort escolar
Amplihorari ( 3r i 4t ESO)
Ajuda i reforç fora de l'horari lectiu
Activitats esportives

Programa per a la millora de l'aprenentatge i el reforç (PMAR 3)
Programa de reforç (4t ESO)
Programa de Formació Profesional Bàsica
Programa de Mediació escolar

Responent a l’esperit i a la lletra de la Constitució Espanyola, de l’Estatut d’Autonomia i de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià en els decrets i les ordres que la desenvolupen, i al dret dels pares al fet que els seus fills reben l’ensenyament en la llengua pròpia, el nostre Institut ofereix als seus alumnes uns Plans d’Ensenyament en Valencià (PEV), que arriben des del 1r d’ESO fins a 2n
de Bat. Els alumnes que els cursen reben totes les assignatures en valencià, tret dels idiomes, que s’imparteixen en la mateixa llengua que és matèria d’aprenentatge.
La resta d’alumnes, que no opten pel Pla d’Ensenyament en Valencià, s’inclouen en el Programa d’Incorporació Progressiva (PIP), on també han de tenir més d’una assignatura en valencià d’acord amb l’ordenament educatiu actual.
D’altra banda, existeix al Centre, d’acord amb la normativa vigent, una Comissió de Coordinació Pedagògica que té, entre altres funcions, la de dissenyar un projecte que incremente l’ús del valencià en l’àmbit docent i acadèmic i de relació de l’institut amb la Comunitat Educativa.

Programa d’ajuda i reforç .
L’IES organitza l’actual curs el PAM. Els alumnes de 1r i 2n d'ESO realitzen les tasques escolars, reforçen els hàbits de treball i se'ls faciliten tècniques d’estudi que milloren el seu rendiment. El programa es desenvoluparà en i fora de l’horari escolar. Els professors/es que l’imparteixen formen part de l’Equip Educatiu de nostre Centre, cosa que afavoreix el treball i el seguiment dels alumnes que acudeixen diàriament al programa.