Promoció de curs en ESO

Promoció de curs en ESO

Criteris d'avaluació i promoció

A la PGA (Programació General Anual) que el Consell Escolar aprova, cada curs, queden determinats pels diferents departaments, els criteris d'avaluació per a cadascun dels nivells educatius tot i atenent la diversitat existent entre l'alumnat del centre.
Els criteris de promoció queden establerts a la LOMQE. L'alumnat podrà realitzar les proves extraordinàries. Cap alumne pot promocionar al curs següent amb més de dues assignatures o matèries pendents de recuperació. En el cas de l'alumnat de 1r , 2n, i 3r d'ESO, aquestes dues matèries no poden ser simultàniament Castellà o Valencià i Matemàtiques. Només es pot repetir una vegada cada curs. Excepcionalment, quan a un alumne li queden 3 matèries pendents de superar, la Junta d'Avaluació podrà recomanar la seua promoció amb mesures educatives especials.

En el despatx de direcció hi haurà , al llarg de tot el curs, les programacions i els objectius mínims de cada assignatura i els criteris de qualificació, a disposició de tots els membres de la comunitat educativa.
Les famílies poden, tal com preveu el Decret 30/2014 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, signar la declaració de Compromís Familia-Tutor amb la finalitat de cooperar per a estimular, recolzar i fer el seguiment del procés educatiu de l'alumne.