Avaluació

Encara que l’avaluació és contínua i permanent, al llarg del curs, i segons el calendari establert, es realitzaran diverses sessions per tal d’analitzar la situació i prendre mesures dirigides a la superació dels problemes i a la millora del procés d’aprenentatge.

En aquestes sessions es reuneixen tots els professors d’un mateix grup, coordinats pel tutor/a , i els representats dels alumnes del grup.
Sobre els resultats de les avaluacions s’ha d’informar els estudiants i els seus pares a través dels butlletins de notes. S’espera també que els pares s’entrevisten, si ho consideren convenient, amb el tutor/ a i amb l'orientadora per a intercanviar informació i adoptar mesures conjuntes.

Els alumnes i el/la professor/a tutor/a es reuneixen durant l’hora de tutoria, abans i després de cada sessió d’avaluació, a fi de fer les observacions necessàries a la marxa del curs.

Petició de revisió de les qualificacions estimades incorrectes

L’ordre 32/11 del 20 de desembre de 2011 de la Conselleria d' Educació Formació i Ocupació ( DOG 28-12-2011) estableix, sobre l’avaluació objectiva de l’alumnat, el següent :
Es podrà sol·licitar al professorat aclariments i revisions sobre l’avaluació, després del lliurament del butlletí de notes.
En cas de disconformitat, es podrà presentar reclamació per escrit. El termini de presentació serà de tres dies hàbils, a comptar des de l’endemà del lliurament de les notes.
La Direcció del Centre constituirà un òrgan instructor, en el termini de dos dies hàbils des de la recepció de la reclamació. Aquest òrgan, en un termini de dos dies hàbils, elaborarà un informe.
La Direcció del Centre, des de la recepció de l’informe, disposarà de dos dies hàbils per tal de dictar una resolució i notificar-la a les persones interessades.

Proves d’assignatures pendents de cursos anteriors

Cada departament convoca reunions amb els alumnes pendents per tal de fixar les característiques de les avaluacions i les dates en què hauran de realitzar-se. Els alumnes hauran d’estar atents a la convocatòria. A més, seran informats constantment pel professor/a de l’assignatura a recuperar el qual programarà el sistema de recuperació de l'assignatura.

Criteris d'avaluació i promoció

A la PGA (Programació General Anual) que el Consell Escolar aprova, cada curs, queden determinats pels diferents departaments, els criteris d'avaluació per a cadascun dels nivells educatius tot i atenent la diversitat existent entre l'alumnat del centre.

Els criteris de promoció queden establerts a la LOMQE. L'alumnat podrà realitzar les proves extraordinàries. Cap alumne pot promocionar al curs següent amb més de dues assignatures o matèries pendents de recuperació. En el cas de l'alumnat de 1r , 2n, i 3r d'ESO, aquestes dues matèries no poden ser simultàniament Castellà o Valencià i Matemàtiques. Només es pot repetir una vegada cada curs. Excepcionalment, quan a un alumne li queden 3 matèries pendents de superar, la Junta d'Avaluació podrà recomanar la seua promoció amb mesures educatives especials.

En el despatx de direcció hi haurà , al llarg de tot el curs, les programacions i els objectius mínims de cada assignatura i els criteris de qualificació, a disposició de tots els membres de la comunitat educativa.

Les famílies poden, tal com preveu el Decret 30/2014 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, signar la declaració de Compromís Familia-Tutor amb la finalitat de cooperar per a estimular, recolzar i fer el seguiment del procés educatiu de l'alumne.