PROTOCOL D’ACTUACIÓ COVID-19

covid19

El present Pla de Contingència ha estat elaborat per l’equip directiu de l’IES Enric Soler i Godes
relatives a l'organització dels centres docents per al curs escolar 2020/2021, motivada per la crisi
sanitària de la COVID-19.


Aquest document inclou recomanacions i directrius en relació a les mesures de prevenció i
higiene enfront de la Covid-19 per a les activitats i les instal·lacions de centre, durant el curs
2020-21, les quals podran ser actualitzades quan els canvis de la situació epidemiològica així ho
requerisquen.


L'adopció i seguiment de les mesures contemplades té com a objectiu contribuir que docents i
personal de centre, alumnat i famílies afronten aquesta obertura dels centres en el curs actual
de manera segura i contribuïsca a reduir el risc de contagis, per la qual cosa és fonamental
l'assumpció individual i col·lectiva de responsabilitats.


Aquestes actualitzacions s'aniran recollint en les diferents versions del Pla i seran registrades en
l'apartat de "seguiment i avaluació del Protocol"