Full inscripció AMPA

ampa

QUOTA ANUAL SOCI (S’entén per soci a tota la unitat familiar) = 20 euros, ingressar
al compte nº ES6230582340882810925992, CAJAMAR (Cooperativa)

PER ESTAR INSCRIT A L ‘AMPA CAL LLUIRAR EN SECRETARIA DEL CENTRE O ALS
COMPONENS DE LA JUNTA AQUEST FULL DEGUDAMENT EMPLENAT i ADJUNTAR EL JUSTIFICANT DE PAGAMENT