PROVA D’ACCÉS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

gm

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional.


REQUISITS
• No complir els requisits acadèmics d'accés directe.
• Tindre 17 anys o complir-los durant l'any 2020.


CALENDARI DE LES PROVES
• 1 i 2 de juliol.


LLOC DE LES PROVES
• Tots els centres docents públics que imparteixen cicles formatius de grau mitjà.
• Els centres publicaran un llistat de les persones admeses per realitzar les proves.


SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ ( 25 de maig fins al 29 de maig)
• La sol·licitud s’ha de presentar per correu electrònic a la secretaria del centre on desitgem fer la prova (llistat correu centres)
Model sol·licitud ( annex III )


DOCUMENTACIÓ (termini 18 de maig fins al 8 de juliol).
A més de la sol·licitud, s’ha de lliurar els següents documents:
• DNI
• En el cas d’alumnat estranger (visat d'estudis, targeta d'identitat estranger, certificar
d’empadronament per a menors de 18 anys o targeta d'estudiant estranger).
• Declaració responsable de no reunir els requisits d'accés directe ( annex V ).
• Justificant pagament taxes ( model )
• Si és el cas, documentació per sol·licitar l'exempció d'alguna part de la prova ( annex VI )

Tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic,
mitjançant un únic correu electrònic al centre docent en el que desitgem fer la prova, en el qual indicaran en l’assumpte
del mateix les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant.

Mes informació al fitxer adjunt.