Orientació

L'Institut disposa d'aquest departament, a càrrec de l'orientadora Imma Folgado

Una de les seues funcions és l'assessorament a les famílies amb el propòsit de col·laborar amb l'educació del seus fills.

Horari d’atenció als pares

Psicopedagoga: Imma Folgado

Tots els dies prèvia citació telèfonica.
Professora de Pedagogia Terapèutica.  Mª Jesús Moreno prèvia citació telèfonica.

Les àrees d'actuació prioritàries de l'orientadora amb l'alumnat del centre són:
Programa de prevenció :
Afavorir la integració dels alumnes al Centre.
Recull d'informació de l'alumne amb :
Realització de proves psicopedagògiques.
Qüestionaris
Entrevistes personals (alumnes-pares-professors).
Atenció col·lectiva a grups d'alumnes per nivells.
Atenció individualitzada a alumnes amb necessitats educatives específiques.
Valoració particular del grup d'alumnes amb cadascun dels seus tutors per millorar el seu procés d'aprenentatge.
Programa d'orientació: escolar- personal, vocacional- professional per a alumnes d'ESO, FPB i Batxillerat.

Xarrades: drogues, agressió psicològica, resolució de conflictes..., a càrrec de Tècnic de la UPC.
Intervenció directa amb els casos de dificultats específiques d'aprenentatge.
Xarrades informatives sobre estudis i carreres.
Proves d'autoajuda vocacional.
Assistència a xarrades de la Universitat de València.
Visita a la Universitat.
Proporcionar informació:
Oferta carreres anuals.
Plans d'Estudi de carreres de la Universitat.
Formació professional.
Cicles formatius de grau mitjà i Grau Superior.
Formació ocupacional.
Inserció en el món laboral.
Estratègies de busca d'ocupació.
Informació sobre oposicions.
Informació sobre altres ofertes d'estudis.
Elaborar un quadern d'orientació per a alumnes de 1r, 2n, 3r, 4t, FPB i Batxillerat.

Atenció a Pares:

Mitjançant xarrades programades.
Entrevistes individuals via tutor/a o sol·licitades pels propis pares.

Àmbit sociocomunitari

Coordinar el treball amb tots els centres educatius, mitjançant el Gabinet Psicopedagògic Municipal i el personal docent d'aquest centres. amb l'àrea de Treball Social
Dinamitzar el procés cultural de l'entorn.
UPC: Unitat de prevenció de conductes addictives.

Atenció als alumnes amb NEE (Necessitats educatives especials): Aules de Pedagogia Terapèutica
Els alumnes amb NEE per retard escolar i altres deficiències són atesos a l'aula de Pedagogia Terapèutica durant unes hores a la setmana, així tenen una atenció més individualitzada que els permet avançar el seu procés d'aprenentatge.