MESURES EXCEPCIONALS I TEMPORALS PER AL CURS 2019-2020 RESPECTE DE L’AVALUACIÓ, PROMOCIÓ I TITULACIÓ COM A CONSEQÜÈNCIA DE L’ESTAT D’ALARMA GENERAT PER LA COVID-19

avaluacio

MESURES EXCEPCIONALS I TEMPORALS PER AL CURS 2019-2020 RESPECTE DE L’AVALUACIÓ, PROMOCIÓ I TITULACIÓ COM A CONSEQÜÈNCIA DE L’ESTAT D’ALARMA GENERAT PER LA COVID-19

(segons Resolució de 4 de maig de la Secretaria Autonòmica d’Educació)

 

NOTA DE FINAL DE CURS

La nota final de curs es calcularà de la següent manera:

L’avaluació final del curs 2019-2020 es conformarà amb els resultats de la primera i segona avaluació, i, si és el cas, amb la millora de la tercera avaluació.

 

L'alumnat que tinga alguna avaluació suspesa al llarg del curs haurà rebut instruccions dels seus professors sobre la possibilitat de recuperar-la.

 

MATÈRIES PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS

Les dates d'exàmens presencials han quedat anul·lades, i substituïdes per tasques o proves realitzades de forma telemàtica, segons normes de cada departament didàctic.

 

PROMOCIÓ I TITULACIÓ

Les mesures de promoció, repetició i titulació seran col·legiades pels equips docents de cada nivell grup, amb l’assessorament del departament d’orientació.

 

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA

De 1r a 3r ESO no hi haurà avaluació extraordinària.

4t ESO: hi haurà proves d’avaluació extraordinàries per a l’alumnat que no haja sigut proposat per a l’obtenció del títol de Graduat en ESO en l’avaluació final ordinària.

Data aproximada: abans 2 de juliol

1rBat: hi haurà proves d’avaluació extraordinàries per a l’alumnat que no haja sigut proposat per a promocionar de curs en l’avaluació final ordinària. Seran voluntàries per aquell alumnat que haja sigut proposat per promocionar de curs amb alguna matèria suspesa.

Data aproximada: entre el 28 de juny i el 2 de juliol

2n BAT: hi haurà proves d’avaluació extraordinàries per a l’alumnat que no haja superat totes les matèries en l’avaluació final ordinària.

Data aproximada: 13-15 juliol

 

1r FPB: hi haurà proves d’avaluació extraordinàries per a l’alumnat que no haja sigut proposat per a promocionar de curs en l’avaluació final ordinària.

Data aproximada 23-26 juny

2n FPB: hi haurà proves d’avaluació extraordinàries per a l’alumnat que no haja sigut proposat per a l’obtenció del títol de Graduat en ESO

Data aproximada 23-26 juny

Nota: la confirmació de les dates i la possibilitat se realitzar les proves presencialment al Centre, queda supeditada al que diguen les autoritats sanitàries respecte de l’assistència als Centres Educatius