PROVA D'ACCÉS AL CICLE DE GRAU SUPERIOR (CFGS)

gs

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional


REQUISITS
● No complir els requisits acadèmics d'accés directe.
● Tindre 19 anys o complir-los durant l'any 2020.


CALENDARI DE LES PROVES
1 i 2 de juliol.


LLOC DE LES PROVES
● Els centres docents públics que imparteixen cicles relacionats amb l'opció triada.
● Els centres publicaran un llistat de les persones admeses per realitzar les proves.


SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ ( 25 fins al 29 maig)
● La sol·licitud es podrà presentar en qualsevol centre que impartisca un cicle relacionat amb l'opció triada.
● La sol·licitud s’ha d’enviar per correu electrònic a la secretaria del centre ( correus llistat
centres ).
● Model sol·licitud ( annex IV )


DOCUMENTACIÓ (termini 18 de maig fins al 8 de juliol).
A més de la sol·licitud , s’ha de lliurar els següents documents:
● DNI
● En el cas d’alumnat estranger (visat d'estudis, targeta d'identitat estranger o targeta
d'estudiant estranger).
● Declaració responsable de no reunir els requisits d'accés directe ( declaració responsable ).
● Justificant pagament taxes (model)
● Si és el cas, documentació per sol·licitar l'exempció d'alguna part de la prova (annex VI )

“Tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada ( a mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent en el que desitja fer la prova , en el qual indicaran en l’ assumpte del mateix les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant”.