Exempció

Exempció de Valencià
Els alumnes procedents d’altres Comunitats Autònomes o nacionalitats, hauran de dirigir-se a Secretària perquè se’ls informe. (Llei 4/1983 d’Ús i Ensenyament del Valencià).

Exempció d’Educació Física
Quan els alumnes patisquen algun tipus de lesió o malaltia, se’ls dispensarà d’Educació Física (part pràctica), encara que hauran d’assistir a classe i realitzar la part teòrica. Hi caldrà la presentació d’un informe mèdic.