Activitats extraescolars

Els diversos departaments didàctics plantegen propostes d'activitats extraescolar bastant variades, afavoridores de la formació integral del nostre alumnat, les quals tenen en compte dos aspectes fonamentals: el Centre com a productor de cultura en els més diversos àmbits que competen a cada Departament i la necessària obertura del Centre educatiu al món exterior, a la societat plural, al món del treball, a les realitzacions culturals dels seus artistes i intel·lectuals.
Sobre aquestes bases s'estableixen les següents modalitats d'activitats complementàries:
Activitats a realitzar en el Centre dins l'horari lectiu, les quals van adreçades a uns alumnes determinats que substituiran en aquell moment les classes habituals per la realització de l'activitat i que, per tant, seran d'assistència obligatòria.
Activitats a realitzar en el Centre fora de l'horari lectiu, que tenen un caràcter optatiu.
Eixides del Centre que, si han de suposar el pagament de despeses de trasllat i de les entrades als llocs visitats, o bé si són fora de l'horari lectiu, són considerades optatives.

A més de les activitats proposades pels diversos departaments, qualsevol petició de l'alumnat pel que fa a la realització d'activitats extraescolars serà atesa, estudiada i, si és possible, realitzada.