Tutors

Tutors dels diferents grups
A continuació s´exposen tots els grups que existeixen en el Centre, indicant el nivell, tipus d´estudis i tutor o tutora.

NIVELL GRUP TUTOR/A

1r ESO

1r A Anna Pérez
1r B Mónica Perete
1r C Carmen Rovira
1r D Beatriz Oliver

2n ESO
2n A Jesús Hernandis
2n B M. Josep Llopis
2n C Joan Beferull

3r ESO
3r A Xaro Capellino
3r B Natxo Javaloyas

4t ESO
4t ASantiago Carbó
4t B Álvaro Sánchez

FPB
1r FPB Ricard Pérez
2n FPBImma Salesa

BATX

1 BAT A (Cien.) Pau Avinyó
1 BAT B (Hum-CCSS) Isabel Valero

2 BAT A Salva Vila

Temps de dedicació a la tutoria
Cada grup d’alumnes té una hora de classe a la setmana destinada a la tutoria.
Aquesta hora aprofita per a reunir-se amb el tutor a fi d’autoavaluar-se, informar-se, orientar-se, etc.
A més els tutors d’ESO disposen d’una altra hora per a l’atenció individualitzada dels /de les alumnes que consideren oportú.
No oblidem que el tutor té com a funcions principals assessorar el grup, coordinar el treball educatiu del seu professorat i sobretot guiar els alumnes cap als objectius proposats en els distints aspectes de l’educació, així com orientar-los professionalment.
Així mateix, cada tutor disposa d’una hora setmanal per a atendre les consultes dels pares i mares o tutors legals. A banda d’aquests contactes personals,
informarà en l’ESO i en Batxillerat, de les faltes d’assistència a classe dels seus fills i, després de cada sessió d’avaluació, del nivell que han aconseguit...