Tutors

Tutors dels diferents grups
A continuació s´exposen tots els grups que existeixen en el Centre, indicant el nivell, tipus d´estudis i tutor o tutora.

S1A Miguel Ángel Costa
S1B Carmen Vanaclocha
S1C Álvaro Sánchez
S1D Vicky Herreras

S2A M. Josep Llopis
S2B Xaro Capellino
S2C Teresa Martí

S3A Jesus Hernandis
S3B Joan Vallés

S4A Bea Albiol
S4B Santiago Carbó
S4Diver Joan Beferull

1R FPB Ricard Pérez
2N FPBHugo Sánchez

B1A Isabel Valero
B2A Salva Vila

Temps de dedicació a la tutoria
Cada grup d’alumnes té una hora de classe a la setmana destinada a la tutoria.
Aquesta hora aprofita per a reunir-se amb el tutor a fi d’autoavaluar-se, informar-se, orientar-se, etc.
A més els tutors d’ESO disposen d’una altra hora per a l’atenció individualitzada dels /de les alumnes que consideren oportú.
No oblidem que el tutor té com a funcions principals assessorar el grup, coordinar el treball educatiu del seu professorat i sobretot guiar els alumnes cap als objectius proposats en els distints aspectes de l’educació, així com orientar-los professionalment.
Així mateix, cada tutor disposa d’una hora setmanal per a atendre les consultes dels pares i mares o tutors legals. A banda d’aquests contactes personals,
informarà en l’ESO i en Batxillerat, de les faltes d’assistència a classe dels seus fills i, després de cada sessió d’avaluació, del nivell que han aconseguit...