Pla d'estudis ESO

1r, 2n i 3r d' ESO

1) Ciències de la Natura (BG, FQ)
2) Ciències Socials (Geografia i Història)
3) Educació Física
4) Educació Plàstica i Visual
5) Castellà: Llengua i Literatura
6) Valencià: Llengua i Literatura
7) Idioma Estranger (Anglés )
8) Matemàtiques
9) Música
10) Tecnologia
11) Religió o Atenció Educativa
12) Educació per a la ciutadania

Optatives
Taller Instrumental: Valencià, Castellà i Matemàtiques, Francés (segon idioma) ,Informàtica ,Taller Música ,Comunicació audiovisuals, Taller Tecnologia,
Laboratori. F/Q, Anglés pràctic.

4t. ESO
Matèries Comunes:
• Valencià: Llengua i Literatura
• Castellà: Llengua i Literatura
• Idioma Estranger (Anglés )
• Matemàtiques (A o B)
• Ciències Socials (Geografia i Història)
• Educació Física
• Ètica
• Religió o Atenció Educativa
Matèries Optatives Troncals:
• Física i Química
• Biologia i Geologia
• Educació Plàstica i Visual
• Tecnologia
• Música
• Llatí
• Informàtica
• Francés

Optatives 4rt d'ESO
Treball investigació monogràfic, Anglés pràctic i Empresa i iniciatives emprenedores