Atenció a la diversitat

Mesures d’atenció a la diversitat
Comptem amb un pla d’atenció a la diversitat, amb això es pretén organitzar els recursos humans de manera que constituïsquen la resposta més adequada als problemes reals que trobem a les aules. Al principi de cada curs rebem alumnes amb una formació heterogènia: alguns deficiències en lectoescriptura, càlcul, raonament lògic..., als quals intentem donar sempre una resposta positiva.
Disposem:
- Programa de diversificació curricular.
- Programa "Hort Escolar"
- Agrupaments flexibles.
- Suport en les tasques escolars.
- Oferta de Segon Idioma .
- Ensenyament en valencià
- Programa d’ajuda i reforç.
- Programa d’atenció a l’alumnat fora l’horari lectiu.
- Programes de Qualificació Professional Inicial.

Responent a l’esperit i a la lletra de la Constitució Espanyola, de l’Estatut d’Autonomia i de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià en els decrets i les ordres que la desenvolupen, i al dret dels pares al fet que els seus fills reben l’ensenyament en la llengua pròpia, el nostre Institut ofereix als seus alumnes uns Plans d’Ensenyament en Valencià (PEV), que arriben des del 1r d’ESO fins a 2n de Bat. Els alumnes que els cursen reben totes les assignatures en valencià, tret dels idiomes, que s’imparteixen en la mateixa llengua que és matèria d’aprenentatge. La resta d’alumnes, que no opten pel Pla d’Ensenyament en Valencià, s’inclouen en el Programa d’Incorporació Progressiva (PIP), on també han de tenir més d’una assignatura en valencià d’acord amb l’ordenament educatiu actual.

D’altra banda, existeix al Centre, d’acord amb la normativa vigent, una Comissió de Coordinació Pedagògica que té, entre altres funcions, la de dissenyar un projecte que incremente l’ús del valencià en l’àmbit docent i acadèmic i de relació de l’institut amb la Comunitat Educativa.

Taller de Matemàtiques, de Castellà i Valencià.
El Centre realitza un Taller de Matemàtiques amb l'alumnat, per tal de desenvolupar les seus capacitats i al mateix temps ens permet participar en Proves Cangur i altres activitats.
Es realitzen concursos de poesia i narrativa, de Castellà i de Valencià, per tal de fomentar la creativitat de l’alumnat.

Programa d’ajuda i reforç (PAR).
L’IES organitza l’actual curs, el “PROGRAMA PAR” per ajudar els alumnes a realitzar les tasques escolars, reforçar els hàbits de treball i facilitar tècniques d’estudi que milloren el seu rendiment. El programa es desenvoluparà en i fora de l’horari escolar. Els cinc professors/es que l’imparteixen formen part de l’Equip Educatiu de nostre Centre, cosa que afavoreix el treball i el seguiment dels alumnes que acudeixen diàriament al programa.