Titol de secundària

Titol de secundària

La Junta Avaluadora podrà proposar l'expedició d'aquest títol a l'alumnat que haja aconseguit els objectius de l'etapa i també a un alumne/a, que haja aconseguit globalment els objectius educatius de l'etapa, encara que no haja sigut avaluat positivament en una, en dues, i, excepcionalment, en tres àrees o matèries que no siguen instrumentals, sempre que la seua actitud hi haja estat positiva