Baixa Voluntaria

Baixa voluntària
La data límit per admetre la sol·licitud de baixa voluntària del Batxillerat al Centre serà el 30 d’abril hi caldrà la presentació d’una instància que es facilitarà a la secretaria del Centre.

Un alumne de 1r de Batxillerat amb més de dues assignatures pendents, haurà de repetir en la seua totalitat el darrer curs realitzat. Els alumnes que hagen de repetir 2n curs de Batxillerat cursaran només les matèries pendents. El període màxim per a concloure estudis de Batxillerat és de quatre cursos.