Orientació

Departament d’Orientació

L'Institut disposa del Servei Psicopedagògic, a càrrec de la psicopedagoga Ana Roca.
Una de les seues funcions és l'assessorament a les famílies amb el propòsit de col·laborar amb l'educació del seus fills.

Horari d’atenció als pares

Psicopedagoga
Ana Roca

Tots els dies (excepte dijous) de 9:50 h a 13:00 h , prèvia citació telèfonica

Professora de Pedagogia Terapèutica
Prospe Soldado Dijous de 8:55 a 9:50 prèvia citació telèfonica.

Professora de Pedagogia Terapèutica
Eva Jimenez Dimecres de 12:10 a 13:05 prèvia citació telèfonica.

Professor Logopeda
Imma Estarlich prèvia citació telèfonica.

Les àrees d'actuació prioritàries de la psicopedagoga amb l'alumnat del centre són:
Programa de prevenció :
o Afavorir la integració dels alumnes al Centre.
o Recull d'informació de l'alumne amb :
• Realització de proves psicopedagògiques.
• Qüestionaris
• Entrevistes personals (alumnes-pares-professors).
o Atenció col·lectiva a grups d'alumnes per nivells.
o Atenció individualitzada a alumnes amb necessitats educatives específiques.
o Valoració particular del grup d'alumnes amb cadascun dels seus tutors per millorar el seu procés d'aprenentatge.
Programa d'orientació: escolar- personal, vocacional- professional per a alumnes d'ESO, PQPI i Batxillerat.

o Xarrades: drogues, agressió psicològica, resolució de conflictes..., a càrrec de Tècnic de la UPC.
o Intervenció directa amb els casos de dificultats específiques d'aprenentatge.
o Xarrades informatives sobre estudis i carreres.
o Proves d'autoajuda vocacional.
o Assistència a xarrades de la Universitat de València.
o Visita a la Universitat.
o Proporcionar informació:

• Oferta carreres anuals.
• Plans d'Estudi de carreres de la Universitat.
• Formació professional.
• Cicles formatius de grau mitjà i Grau Superior.
• Formació ocupacional.
• Inserció en el món laboral.
• Estratègies de busca d'ocupació.
• Informació sobre oposicions.
• Informació sobre altres ofertes d'estudis.
• Elaborar un quadern d'orientació per a alumnes de 1r, 2n, 3r, 4t, PQPI i Batxillerat.

Atenció a Pares:
o Mitjançant xarrades programades.
o Entrevistes individuals via tutor/a o sol·licitades pels propis pares.

Àmbit sociocomunitari
o Coordinar el treball amb tots els centres educatius, mitjançant el Gabinet Psicopedagògic Municipal i el personal docent d'aquest centres. amb l'àrea de Treball Social
o Dinamitzar el procés cultural de l'entorn.
o UPC: Unitat de prevenció de conductes adictives.

Atenció als alumnes amb NEE (Necessitats educatives especials): Aules de Pedagogia Terapèutica
Els alumnes amb NEE per retard escolar i altres deficiències són atesos a l'aula de Pedagogia Terapèutica durant unes hores a la setmana, així tenen una atenció més individualitzada que els permet avançar el seu procés d'aprenentatge.