II CONCURS DE FOTOGRAFIA DE LA NATURA IES ENRIC SOLER I GODES 2018

OBJECTIUS

Fomentar l'observació de la natura.
Apreciació de la bellesa de l’entorn.
Animar l’esperit científic alhora que l’artístic dels alumnes.
Demostrar que l’art i la ciència no són conceptes contraposats.

ORGANITZADORS

Departaments de Biologia i Geologia i d'Educació Plàstica, Visual i Audiovisual de l'IES Enric Soler i Godes.

BASES

1. PARTICIPANTS
El concurs va adreçat a tot l'alumnat i personal de l'IES Enric Soler i Godes que estiga interessat en la natura i vulga mostrar algun aspecte d'aquesta d'una forma artística.

2. TEMES
Qualsevol tema relacionat amb la biologia o la geologia de l’entorn.

3. CATEGORIES
S'estableixen quatre categories:
● Primer i Segon d'ESO.
● Tercer i Quart d'ESO i FPB.
● Batxillerat.
● Personal docent i PAS.

4. PRESENTACIÓ DE LES FOTOGRAFIES
a. Cada participant podrà presentar un màxim de tres fotografies originals.
b. Les fotos es presentaran en format digital (jpg, png) i seran enviades als comptes de correu monibioprofe@gmail.com o profebiogeovicky@gmail.comindicant en l'assumpte del correu “II Concurs de fotografia de la natura IES Enric Soler i Godes”.
c. Juntament amb la fotografia constarà: títol de la foto, nom i cognoms de l'autor o autora, curs (alumnes), breu explicació del que s'ha fotografiat (les imatges que no estiguen acompanyades d'aquestes dades seran desqualificades).

5. TERMINI DE PRESENTACIÓ
Les fotografies es lliuraran abans el 15 de març del 2018.

6. JURAT
El jurat estarà format pels membres del Departament de Biologia i Geologia, un membre del Departament d'Educació Plàstica, Visual i Audiovisual, i un membre de la Direcció del Centre.

7. PREMIS
a. La data de lliurament dels premis serà comunicada als suros del costat de secretaria i a la pàgina web del Centre.
b. S’estableixen dos premis per categoria.
c. Els premis poden quedar deserts si així ho considera el jurat per majoria.
d. La sel·lecció de les fotografies, així com el lloc d’exposició d’aquestes,
quedarà a criteri del jurat.

OBSERVACIONS
a. Els autors de les fotografies accepten la seua reproducció a les pàgines web i al Facebook del Centre. Els menors d’edat hauran d’aportar una autorització dels seus tutors legals.
b. La participació en aquest concurs suposa l'acceptació de les bases.