Promoció de curs en ESO

Criteris per a la promoció de curs en ESO

Amb una o dues matèries suspeses es promociona directament.
Amb tres assignatures suspeses:
a) Es votará la possible promoció d'acord amb els criteris 1-3, sempre que es donen les següents condicions:
- Haver-se presentat a setembre en totes les matèries, i no deixar els exàmens en blanc.
- Entre les assignatures suspeses hi haja un màxim de dues que siguen instrumentals.
b) Si les tres son instrumentals, no es produeix la promoció.
Amb quatre suspeses o més, no es promociona.

CRITERIS:
1. Progrés en l'aprenentatge en les matèries no superades en juny, i actitud de l'alumne/a front al treball.
2. Grau de compliment dels objectius generals comuns a totes les matèries per part de l'alumne/a, i especialment els que fan referència a:
- Els tipus de comportament social i individual: cooperació, solidaritat, responsabilitat i tolerància.
- El grau de comprensió i d'expressió oral i escrita.
- Els hàbits i les técniques de treball.
- La utilització dels instruments matemàtics necessaris per interpretar i resoldre diferents problemes bàsics.
- El coneixement dels principals factors que influeixen en els fets socials, naturals, tecnològics i culturals.
- L’interés que mostra, presentant-se a la prova de setembre.
3. Avantatges pedagògics de la permanència o no en el curs