Contractació del servei de bar cafeteria de diversos centres docents públics de la província de València.

V01-01/17, IES Enric Soler i Godes de Benifaió.

Contractació del servei de bar cafeteria de diversos centres docents públics de la província de València.

Descripció de l’objecte: prestació del servei de bar cafeteria en els centres docents públics de la província de València. V01-01/17, IES Enric Soler i Godes de Benifaió (nre. alumnes: 310)

Garanties
a) Provisional: no se n’exigeix, de conformitat amb l’article 103 del Reial decret legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (LCSP).
b) Definitiva: a dipositar per la persona adjudicatària, d’acord amb el que estableix l’apartat K del quadre de característiques.

6. Anunci i obtenció de documentació i informació
– En la pàgina
https://contrataciondelestado.es
.

8. Presentació dels sobres

a) Presentació sobre 1 (documentació administrativa) i sobre 3 (proposició econòmica i relativa a criteris quantificables automàticament):
fins al 8 de juny de 2017 a les 14.00 hores.

b) Lloc de presentació
Entitat: Registre General de la Direcció Territorial d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport.
Domicili: c. de Gregori Gea, núm. 14, baixos.
Localitat i codi postal: 46009 València.