Accés i Admissió a la Universitat en el curs 2017/2018 (Preinscripció de 2017)

D’acord amb el Reial Decret 412/2014 de 8 de juny (BOE de 7/6/2014), pel qual s’estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de Grau, el Reial Decret 310/2016, de 29 de juliol, (BOE de 30/7/2016), pel qual es regula l’Avaluació Final de Batxillerat, el Reial Decret-Llei 5/2016, de 9 de desembre, (BOE de 10/12/16), de mesures urgents per a l’ampliació del calendari d’implantació de la LOMQUE i l’Orde ECD/1941/2016, de 22 de desembre (BOE de 23/12/2016), pel qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l’avaluació de batxillerat per a l’accés a la universitat, les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes per al curs 2016/17, la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció Universitària del Sistema Universitari Valencià, ha acordat que l’accés i l’admissió als estudis universitaris de Grau de les Universitat Públiques Valencianes en el curs 2017/2018, s’ajustarà al següent procediment:

Mes informació:
Al document adjunt.