Proves homologades per a l'obtenció del Certificat de Nivell Bàsic de les llengües

ORDRE del 23 de desembre de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen les proves homologades per a l’obtenció del Certificat de Nivell Bàsic de les llengües alemany, francés, anglés i italià, cursades per l’alumnat d’Educació Secundària i Formació Professional de la Comunitat Valenciana.

El Decret 155/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual es regulen els ensenyaments d’idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana i s’estableix el currículum del nivell bàsic i del nivell intermedi, estableix en la seua disposició addicional segona que la conselleria competent en matèria d’educació facilitarà la realització de proves homologades per obtenir la certificació oficial del coneixement de les llengües cursades pels alumnes d’Educació Secundària i Formació Professional.

En el mateix sentit es manifesta l’Ordre de 10 de març de 2008, de la Conselleria d’Educació per la qual cosa es regula la prova de certificació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana.

La conselleria competent en matèria d’educació pretén, a través d’aquesta ordre, facilitar l’acreditació del Nivell Bàsic del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (A2) a l’alumnat que cursa els seus estudis als centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana.

Per a participar en la prova homologada del Nivell Bàsic d’Anglés o Francés, serà requisit imprescindible tenir, almenys, setze anys complits l’any natural en què es realitze la prova i estar matriculat al centre docent l’any de realització de l’esmentada prova en qualsevol dels ensenyaments d’Educació Secundària o Formació Professional.

Matricula 19 al 22 de desembre
LListat 13 de gener

Prova francès : 15 de febrer (11:30)

Prova anglés: 17 de febrer (11:30)

Resultats 10 de març