Normes de convivència

NORMES DE CONVIVÈNCIA

- Tots han de respectar el dret dels seus companys/es a l’estudi i a la utilització de les instal·lacions del Centre; participar en la vida i funcionament d’aquest; respectar l’edifici, jardins, mobiliari i materials.
- En tot moment es mantindrà l’actitud adequada perquè es puguen desenvolupar les activitats del centre: silenci en els corredors i zones d’estudi, evitar córrer i fer sorolls innecessaris.

A l’aula
1) L’entrada de l’alumnat es farà quan sone el timbre.
2) Si el/la professor/a es retarda, el delegat/ada ha de comunicar-ho al professorat de guàrdia.
3) En hores lectives no es pot eixir al servei.
4) No es pot menjar ni beure a les aules, excepte aigua i amb permís del professor/a.
5) No es poden usar de cap manera telèfons mòbils ni reproductors de so a les aules. En cas contrari, els aparells seran retinguts en la Direcció del centre i seran els pares/mares qui s’encarregaran de recollir-los.
6) L’ús no autoritzat de càmeres de fotos o gravadors de so estarà subjecte al que disposa la legislació vigent sobre el dret a la intimitat de les persones.
7) Durant els exàmens i/o recuperacions l’alumnat romandrà dins l’aula.
8) No es col·locaran murals i/o avisos als taulers de suro sense autorització prèvia del professor/a.
9) A última hora els alumnes tancaran les finestres i col·locaran les cadires damunt la taula.
10) Els alumnes no podran ser expulsats de classe, excepte per causa greu que implique un comunicat de disciplina. Si un alumne/a fóra expulsat/ada de classe es presentarà a la sala de professors per emplenar el comunicat de disciplina. Anirà a l’aula de convivència i serà atès pel professorat de guàrdia, fent la tasca que se li haja encomanat.
11) Si es produïra algun desperfecte a l’aula per mal ús del material i no apareguera l’autor/a, el cost de la reparació recauria en la totalitat de l’alumnat de l’esmentada aula.

Puntualitat a les arribades a classe
1) El centre tancarà les portes exteriors a les 8:05 hores. Els alumnes que arriben al centre passades les 8:10 només podran accedir si venen acompanyats per un representant legal o amb un justificant.
2) Els alumnes estan obligats a entrar i eixir amb estricta puntualitat.
3) Els alumnes que acumulen 3 retards amb el mateix professor/a seran sancionats amb les mesures que aquest determine, i es comunicarà als pares.
4) Permanència al centre
1) En les hores d’esplai l’alumnat abandonarà les aules i els corredors. No podran circular per l’interior de l’edifici ni romandre al hall.
2) Durant el pati les aules estaran tancades.
3) L’accés dels alumnes a la cafeteria estarà permés només abans de la primera hora del matí (8:00 h.) i durant els esplais.
4) Per a eixir del centre és obligatòria l’autorització paterna/materna.
5) Els alumnes que es troben pel centre durant les hores de classe seran tornats a la seua aula i se li obrirà un comunicat de disciplina.

Biblioteca
1) A la Biblioteca cal romandre en silenci i no es permet menjar ni beure.
2) No es permet la permanència dels alumnes per a estudiar durant les hores de classe, excepció de l’alumnat de 2n Bat que cursa matèries soltes i dels alumnes amb assignatures convalidades.

Sala de professors/es
1) No es permet l’entrada als alumnes sense permís del professorat.
Normes generals a complir a tot el recinte
1) Es recorda que, segons la Resolució de la Direcció d’Ordenació Educativa (DOGV 13/02/90) està prohibit fumar en els centre públics de nivells no universitaris.
2) L’incompliment de les normes bàsiques de convivència constitueix una falta de disciplina.
3) Queda prohibida la utilització a l’edifici del centre de telèfons mòbils. El centre queda exonerat de qualsevol responsabilitat en cas de deteriorament o robatori d’aquest tipus d’aparell.
4) No és permet portar cap prenda que cobrisca parcialment el cap (per exemple gorra), a excepció d’aquelles situacions concretes on un certificat mèdic així ho recomane.i
5) En tots els casos s’aplicaran les mesures legals i els procediments del Decret 39/2008 sobre la convivència en els centres docents no universitaris.